OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY

Szanowni Państwo,

w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z panującą epidemią wirusa COVID19 zaplanowane na 28.09.2020r. Zgromadzenie Członków Izby nie odbyło się. Ze względu na fakt, że osoby zainteresowane nie mogły zjawić się w związku z pozostawaniem w izolacji związanej z wirusem, a żadne inne osoby prócz członków organów Izby nie pojawiły się w miejscu obrad, podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia obrad Zgromadzenia.

W związku z powyższym powtórnie kierujemy zaproszenie na Zgromadzenie Członków Izby: Zarząd Izby Kosmetologów (zwanej dalej „Izbą”) z siedzibą w Krakowie (31-153) pod adresem: ul. Szlak 77/222, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757085, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby na dzień 30.10.2020r., na godzinę 18:00, pod adresem: 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222.

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby zaplanowanego na dzień 30.10.2020r. :

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i przywitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia**.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej**.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Izby za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego.
 8. Dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany statutu Izby w zakresie sposobu zwoływania obrad Walnego Zgromadzenia.
 9. Dyskusja oraz wnioski uczestników Zgromadzenia.
 10. Zamknięcie obrad.
 • Przewodniczący Zgromadzenia może działając na podstawie § 17 ust. 2 podjąć decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej (w składzie co najmniej trzech osób) lub protokolanta i osobiście sporządzić protokół z obrad Zgromadzenia. Decyzję taką Przewodniczący podejmie w sytuacji, gdy z uwagi na liczbę obecnych uczestników Zgromadzenia nie będzie konieczne powołanie protokolanta lub komisji skrutacyjnej.

Ad. Pkt. 7

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie formy sporządzenia sprawozdania finansowego Izby, a co za tym idzie także zmiany sposobu składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym Izba obowiązana jest do złożenia sprawozdania w wersji elektronicznej. Wskutek niedających się przewidzieć, ani naprawić trudności technicznych, plik zawierający sprawozdanie finansowe z podpisami w formie elektronicznej, złożonymi w dacie sprzed obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, które odbyło się 30 czerwca br., uległ uszkodzeniu, wobec czego Izba nie może zrealizować ciążących na niej obowiązków złożenia sprawozdania finansowego w odpowiedniej formie. Co za tym idzie, wobec braku odpowiednio działającego, podpisanego w odpowiedniej dacie pliku sprawozdania finansowego w formacie xml, uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby, podjętą w dniu 30 czerwca br. należy uznać za nieważną i należy powtórzyć głosowanie w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że pozostałe uchwały jako niezwiązane bezpośrednio ze sprawozdaniem finansowym są ważne.

Ad. pkt 8

W związku z rosnącą liczbą członków Izby należy rozważyć zmianę sposobu informowania o obradach Walnych Zgromadzeń Członków Izby. Zarząd sugeruje, aby przyjąć wymóg ogłoszenia na stronie internetowej Izby. Mając na uwadze konieczność zapewnienia przeprowadzenia ważnych obrad, w świetle trudności z obsługą bardzo dużej liczby maili wychodzących i ewentualnych nieprawidłowości z tym związanych należy uznać, że ze względu na profesjonalny charakter działalności prowadzonej przez członków Izby ogłoszenie na stronie internetowej będzie wystarczające i adekwatne dla umożliwienia udziału zainteresowanym członkom Izby.

Najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa oraz procedur Zgromadzenia Członków Izby (zgodnie ze Statutem Izby):

Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Izby są członkowie Izby posiadający status członka w dniu planowanego Zgromadzenia.

 1. Wnioski: Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 liczby członków Izby Zarząd Izby umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby określone w tym wniosku sprawy jeśli zostaną zgłoszone Zarządowi Izby nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Zarząd Izby niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby, publikuje na oficjalnej stronie internetowej Izby zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie członków Izby.
 2. Procedura Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie Członków Izby jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków Izby. Za głosy oddane podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przyjmuje się wyłącznie głosy: „za” lub „przeciw”, natomiast głosów wstrzymujących się nie wlicza się do wyniku głosowania, przy czym odnotowuje się ich liczbę w protokole Zgromadzenia. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest jawne. Tajne głosowanie dotyczące spraw personalnych zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Izby obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Uchwały w sprawach zmian w Statucie Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby większością 2/3 głosów oddanych przez członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 3. Pełnomocnictwo: Członkowie Izby będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby osobiście lub przez pełnomocników. Pozostali członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby poprzez swoich przedstawicieli (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

admin
Author: admin

Podobne wpisy