OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY

Zarząd Izby Kosmetologów (zwanej dalej „Izbą”) z siedzibą w Krakowie (31-153) pod adresem:

ul. Szlak 77/222, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757085, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby na dzień 30.06.2020 r., na godzinę 17:00, pod adresem: 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222.

Porządek obrad  Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby zaplanowanego na dzień 30.06.2020 r.:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i przywitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia**.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej**.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Izby za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego .
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Izby 31 grudnia 2019 r. oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Izby za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Izby za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby z rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 10. Głosowania nad udzieleniem absolutorium z pełnienia obowiązków członkom organów Izby – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
 11. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianą Statutu w przedmiocie możliwości powołania Prezesa Zarządu Izby oraz jego uprawnień.
 12. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianą Statutu w przedmiocie uprawnień członków organów Izby z tytułu pełnionych funkcji.
 13. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianą statutu Izby w zakresie wymagań dla kandydatów na członków Izby oraz podmiotów uprawnionych do członkostwa w Izbie.
 14. Głosowanie nad kandydaturą nowego Członka Zarządu Izby.
 15. Głosowanie nad powołaniem Prezesa Zarządu.
 16. Głosowanie nad odwołaniem Członka Komisji Rewizyjnej.
 17. Głosowanie nad powołaniem Członka Komisji Rewizyjnej.
 18. Dyskusja oraz wnioski uczestników Zgromadzenia.
 19. Zamknięcie obrad.
 • Przewodniczący Zgromadzenia może działając na podstawie § 17 ust. 2 podjąć decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej (w składzie co najmniej trzech osób) lub protokolanta i osobiście sporządzić protokół z obrad Zgromadzenia. Decyzję taką Przewodniczący podejmie w sytuacji, gdy z uwagi na liczbę obecnych uczestników Zgromadzenia nie będzie konieczne powołanie protokolanta lub komisji skrutacyjnej.

Ad. Pkt. 11

Powołanie Prezesa Zarządu Izby uzasadnione jest koniecznością usprawnienia bieżącej działalności Izby na wypadek braku możliwości zorganizowania posiedzenia lub spotkania takiej liczby członków zarządu, która umożliwiałaby działanie Izby w sytuacji konieczności podjęcia działań nagłych. Ponadto należy wziąć pod uwagę także konieczność działania zarządu na wypadek wystąpienia tzw. „patu decyzyjnego”, co groziłoby paraliżem działalności Izby.

Ad. pkt 12

Ze względu na niedookreślenie statutu w tym zakresie konieczne jest uregulowanie na poziomie statutu Izby szczególnych uprawnień najbardziej zaangażowanych członków izby, tj. osób piastujących funkcje w organach spółki. Ponadto konieczne jest ustalenie formalnych granic oraz procedur kontroli tego typu uprawnień.

Ad. pkt 13

W związku z rozwojem zainteresowania działalnością Izby Kosmetologów zarząd Izby postanowił poddać pod dyskusję w trakcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby możliwość zmiany statutu Izby w przedmiocie kryteriów stawianych kandydatom na Członka Izby.

Działalność Izby spotyka się z szerokim zainteresowaniem podmiotów prowadzących różnego rodzaju działalność mieszczącą się w zakresie dostawy towarów oraz usług w branży kosmetologicznej.

Najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa oraz procedur Zgromadzenia Członków Izby (zgodnie ze Statutem Izby):

Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Izby są członkowie Izby posiadający status członka w dniu planowanego Zgromadzenia.

 1. Wnioski:

Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 liczby członków Izby Zarząd Izby umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby określone w tym wniosku sprawy jeśli zostaną zgłoszone Zarządowi Izby nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Zarząd Izby niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby, publikuje na oficjalnej stronie internetowej Izby zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie członków Izby.

 1. Procedura Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków Izby.

Za głosy oddane podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przyjmuje się wyłącznie głosy: „za” lub „przeciw”, natomiast głosów wstrzymujących się nie wlicza się do wyniku głosowania, przy czym odnotowuje się ich liczbę w protokole Zgromadzenia.

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest jawne. Tajne głosowanie dotyczące spraw personalnych zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Izby obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

Uchwały w sprawach zmian w Statucie Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby większością 2/3 głosów oddanych przez członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

 1. Pełnomocnictwo:

Członkowie Izby będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby osobiście lub przez pełnomocników. Pozostali członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby poprzez swoich przedstawicieli (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

admin
Author: admin

Podobne wpisy