PETYCJA do Premiera i Pani Minister

Wzywamy do poparcia


WNIOSEK

o pilne podjęcie działań na rzecz ograniczenia szkód, dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także osób zatrudnionych na rynku usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych w Polsce, wywołanych zagrożeniem zakażeniami koronawirusem.

Kraków,  dnia 16 marca 2020 r.

Izba Kosmetologów
ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Szanowna Pani

Jadwiga Emilewicz

Minister

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

Niniejszy wniosek jest kierowany odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju, w imieniu naszej Izby Kosmetologów (dalej: „Izba Kosmetologów” lub „Izba”), a także zrzeszonych w niej Członków oraz osób i podmiotów podzielających nasze wartości oraz działania, podejmowane na rzecz rynku kosmetycznego i kosmetologicznego w Polsce, szczególnie w obliczu aktualnej, trudnej i kryzysowej sytuacji.

Z rynkiem usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych zawodowo i gospodarczo związane są setki tysięcy osób w Polsce, w tym dziesiątki tysięcy bezpośrednio świadcząc usługi kosmetologiczne lub kosmetyczne na tym rynku. Rynek ten wytwarza znaczną część PKB w Polsce i współtworzy go konglomerat bardzo wielu podmiotów, począwszy od producentów różnych produktów, urządzeń przez ich dostawców, sieci sklepów i punktów sprzedaży, po gabinety i firmy prowadzone właśnie przez kosmetologów albo kosmetyczki. Ponadto, aktualnie, według naszej wiedzy, 102 uczelnie w Polsce kształcą kosmetologów, co przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy absolwentów. Organizowane są w Polsce również międzynarodowe kongresy połączone z targami zrzeszające kilkanaście tysięcy specjalistów branży beauty. Prężnie rozwijającym się sektorem branży estetycznej są coraz liczniejsze placówki naukowo- szkoleniowe.

W związku z przyświecającą nam ideą solidarności społecznej i gospodarczej, a także kierowani odruchem serca, pragniemy poinformować, że ze strony kosmetologów podjęte zostały oddolne i dobrowolne działania na rzecz możliwości wsparcia systemu ochrony zdrowia w Polsce w zwalczaniu zagrożenia zakażaniami koronawirusem. W szczególności Izba oraz wspierający ją kosmetolodzy są zaangażowani w akcje zbierania np. maseczek, preparatów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej, tak, aby możliwe byłoby ich przekazywanie do szpitali oraz innych podmiotów leczniczych, będących w potrzebie. W praktyce dzielimy się tym co jeszcze mamy (a nie są to już niestety duże ilości), gdyż braki tych produktów od wielu tygodni również dotykają boleśnie rynek usług kosmetologicznych i kosmetycznych. Niemniej, podejmowane są działania, aby możliwe było podzielenie się tymi produktami z innymi.

Należy również wskazać, że wskutek nagłej zmiany sytuacji rynkowej, powstałego zagrożenia zakażeniami koronawirusem oraz wprowadzonych ograniczeń, które jako Izba rozumiemy z perspektywy konieczności przeciwdziałania skutkom epidemii i zagrożeniu epidemiologicznemu, niestety przewidujemy, że bardzo pogorszy się sytuacja ekonomiczna na rynku usług kosmetologicznych i kosmetycznych. Zalecenia Sanepidu dotyczące zachowania minimalnej odległości 2 metrów od drugiego człowieka nie jest możliwe do spełnienia przy jakimkolwiek zabiegu w gabinecie zarówno kosmetologicznym, jak i kosmetycznym. Praca zdalna w przypadku specjalistów kosmetologów, czy techników usług kosmetycznych (potocznie- kosmetyczek) niestety nie znajduje żadnego zastosowania w usługach branży beauty. Odwołane zostały zabiegi i usługi, a usługodawcy jak i usługobiorcy przebywają w domach i ograniczają kontakty, aby wspólnymi siłami zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń. W sposób oczywisty przekłada się to na brak przychodów przy nadal istniejących kosztach stałych przez trudny do przewidzenia okres. W konsekwencji, przewidujemy, że niestety osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby zatrudnione na rynku usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych, będą potrzebowały systemowego wsparcia, aby możliwe było utrzymanie się na tym rynku oraz przywrócenie możliwości działania na nim w przyszłości.

Dlatego też, w przedmiotowym dokumencie wnosimy o pilne podjęcie działań prawnych i/lub gospodarczych na rzecz ograniczenia szkód dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także osób zatrudnionych na rynku usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych w Polsce, które to szkody wywołane już są lub będą zagrożeniem zakażeniami koronawirusem, a także powstaną w efekcie utrzymywania się nałożonych ograniczeń, w tym wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W szczególności wnosimy o rozważenie i – jeśli to będzie możliwe oraz uzasadnione – następnie wprowadzenie następujących, postulowanych rozwiązań (lub chociaż jakiejś ich części):

a) Zwolnienie całkowite lub częściowe przez określony czas (np. od marca 2020 r. do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego) z konieczności zapłaty składek do ZUS przez osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na rynku usług kosmetologicznych i kosmetycznych (rozumiane nie jako rozłożenie składek na raty czy odwleczenie ich płatności, a faktyczne okresowe wyłączenie obowiązku zapłaty tych składek w całości lub w części). W tym kontekście postulowane byłoby również przejęcie kosztów z tytułu tych niepłaconych składek lub ich części przez Skarb Państwa lub inne wyznaczone instytucje publiczne, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia rozliczenia tych składek w odniesieniu do osób zatrudnianych na rynku usług kosmetologicznych i kosmetycznych.

b) Umorzenie w całości lub części zobowiązań/zaległości względem ZUS dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych, powstałych w okresie od marca 2020 r. do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

c) Przyznanie ulg lub zwolnień podatkowych dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych na okres od marca 2020 r. do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

d) Umorzenie przynajmniej w części zaległych zobowiązań podatkowych dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych, powstałych w okresie od marca 2020 r. do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

e) Zapewnienie przez określony czas (np. od marca 2020 r. do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego) ustalonych ryczałtowych kwot dopłat lub „zasiłków” za utrzymanie zatrudnienia pracowników pomimo braku praktycznego funkcjonowania i prowadzenia działalności.

f) Przyspieszenie zwrotów podatków już zapłaconych, jeśli podlegają one zwrotowi.

g)  Uruchomienie łatwo dostępnych i nisko oprocentowanych linii kredytowych i pożyczek.

h) Wypracowanie takich rozwiązań z bankami i instytucjami finansującymi, które spowodują mniejsze obciążenie z tytułu już zawartych umów pożyczek, kredytów lub leasingów, zawartych przez osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na rynku usług kosmetologicznych i kosmetycznych.

i) Wprowadzenie formy ryczałtu lub „zasiłku” lub innych rozwiązań wsparcia finansowego dla osób objętych kwarantanną, a zatrudnionych na rynku usług kosmetologicznych i kosmetycznych.

Jesteśmy oczywiście otwarci na dyskusję ww. rozwiązań i pomysłów.

Wobec powyższego, wnosimy o pilne podjęcie wskazanych działań.

Z poważaniem,

Justyna Gorlicka- Kruk

Członek Zarządu

Marzena Woskowicz

Członek Zarządu

LINK do petycji –https://www.petycjeonline.com/premierze_pani_minister_-_przesyamy_wniosek_zabiegowcow_-_kosmetologow_kosmetyczek_pedologow_trychologow_-_dot_sytuacji_zwizanej_z_pandemi_koronawirusa?fbclid=IwAR25wdgvtbTzgf82u48o9ZisoRFoLk4kHWraljDiQxMfeyUs0vlCc3V7REI#form

#IzbaKosmetolgówPomaga #RazemMożemyWięcej #TaTarczaNieWystarcza

admin
Author: admin

Podobne wpisy